Naar de inhoud Naar het menu

Corporate charter

In dit document staan de kernwaarden van Freedom. De dingen die Freedom belangrijk vindt en wat ons bijzonder maakt. Deze kernwaarden gaan over vier onderwerpen:

  1. Techniek 
  2. Maatschappij
  3. Cultuur 
  4. Klantrelatie

Missie

Freedom draagt bij aan een beter internet. Technisch en maatschappelijk. Onze ambitie is om voorop te lopen en een bijdrage te leveren aan de (wereldwijde) ontwikkeling van nieuwe diensten op gebieden als privacy, veiligheid, open data en open source. 

Freedom wil op een economisch rendabele manier zowel particuliere als zakelijke klanten bedienen. Daarnaast wil Freedom ook een maatschappelijk relevante bijdrage leveren om internet als middel voor vrije en open communicatie en publiek toegankelijke informatie beschikbaar te houden. Freedom levert zoveel mogelijk ‘meekijkvrije’ internettoegang. Daarmee bedoelt Freedom dat ze niet in het e-mail of internetverkeer kijkt of laat kijken om het gedrag van gebruikers in kaart te brengen voor profiling, marketing of advertising. 

Freedom wil deze missie bereiken door professioneel, zelfstandig, betrokken en eerlijk te werken voor zowel haar zakelijke als particuliere klanten.
Freedom is een bedrijf met een sterk maatschappelijk gezicht en een informele werkcultuur. De medewerkers zijn zeer betrokken bij het bedrijf en voelen zich verbonden met de visie en missie die Freedom heeft op internet. De cultuur is flexibel met ruimte voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. 

Borging

Om te zorgen dat Freedom zich blijft houden aan deze kernwaarden, hebben we een bijzondere juridische constructie: Stichting Appeltaart is aandeelhouder van Freedom Internet BV en we hebben statutair een aantal zaken vastgelegd:

  1. Stichting Appeltaart ziet toe op de uitvoering en vernieuwing van het corporate charter. Haar bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag. 
  2. Stichting Appeltaart geeft bindend advies bij eventuele overnames door of van Freedom.
  3. Stichting Appeltaart organiseert jaarlijks een ledenvergadering om de klanten te raadplegen over het gevoerde en te voeren maatschappelijk beleid.
  4. Freedom zorgt jaarlijks voor ruime budgetten voor PA en techniek om haar kerndoelen te verwezelijken.
  5. Grote investeerders en andere aandeelhouders dan stichting Appeltaart bemoeien zich niet inhoudelijk met public affairs en woordvoering.
  6. Bij de leverancierskeuze zal geen partij worden ingeschakeld die in strijd handelt met de bepalingen in dit corporate charter.

Kernwaarden

1. Techniek 

Privacy

Freedom kiest voor privacy by default, bij de inrichting van het netwerk, de werkprocessen en de klantinterface. Freedom zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens alleen voor strikt noodzakelijke en eerlijke doelen worden verwerkt, dat medewerkers goed op de hoogte zijn van het privacybeleid, dat de autorisatieprocessen up to date zijn zodat niemand toegang heeft tot gegevens die hij of zij niet nodig heeft en dat datalekken meteen worden gemeld. De security officer van Freedom houdt systematisch toezicht op de logbestanden om daadwerkelijk te controleren of er geen persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn verwerkt.

Beveiliging 

Uit jarenlange ervaring weet Freedom als geen ander hoe belangrijk beveiliging is en dat goedkoop, duurkoop is. Freedom koopt alleen topkwaliteit hard- en software in, en zorgt voor maximale redundantie in de uitvoering van processen en systemen.  
Freedom heeft hierdoor een van de veiligste netwerken. Dat is zowel in het belang van het bedrijf als dat van de klanten. Freedom gebruikt hierbij geen geheimhouding als veiligheidsmaatregel. Freedom is eerlijk en open over de veiligheidsmaatregelingen en manier van werken. Ook helpt Freedom haar klanten/leden om hun eigen systemen zelf te beveiligen (virusscanners, firewalls, spamfilters, bescherming tegen spyware, encryptie, VPN’s e.d.). 

Standaard software en componenten 

Internet is gebaseerd op open standaarden en Freedom trekt dat door tot aan de klant. Freedom combineert en integreert zoveel mogelijk bestaande hardware en software tot nieuwe oplossingen of diensten. Zo kan Freedom snel meeliften met vernieuwingen. 

Open source

Waar mogelijk gebruikt Freedom open source software. Freedom draagt ook zelf bij aan de open source gemeenschap door fouten en verbeteringen in te brengen. Medewerkers krijgen tijd om deel te nemen aan open source projecten en Freedom ondersteunt deze projecten met faciliteiten. Dit alles wil niet zeggen dat Freedom nooit 'closed source' of gelicenseerde software  gebruikt. Freedom doet dat waar dat nuttig of nodig is, maar stelt de applicaties dan zo in dat de verwerkingen 'AVG proof' zijn. Deze kennis is ook voor klanten beschikbaar. 

Innovatie 

Freedom stimuleert innovatie. Zowel binnen het bedrijf, bij haar medewerkers en bij haar klanten, door de vrijheid en mogelijkheden tot experimenteren te stimuleren en te belonen. Dit leidt tot verbeteringen van bestaande diensten en nieuwe diensten van Freedom. In het technisch budget wordt jaarlijks een ruim bedrag opgenomen voor technische innovatie op het gebied van de kernwaarden.

2. Maatschappij

Maatschappelijke betrokkenheid

Freedom is geworteld in de hechte internationale internetgemeenschap, die sterk betrokken was bij het ontstaan van internet. Freedom koestert het ideaal van een wereldwijd computernetwerk dat vrije en ongecensureerde uitwisseling van gegevens, informatie en ideeën voor iedereen mogelijk maakt. Maar we zijn niet naïef. We weten dat er een keerzijde is van communicatie waarbij mensen elkaar niet face to face zien en dat er op internet behalve veel moois, ook veel narigheid is. Bovendien heeft internet zich ontwikkeld tot een oligopolie van een paar Amerikaanse techbedrijven die elkaar overtroeven in nieuwe manieren om de activiteiten van internetters te ontginnen en te gebruiken voor advertenties en beïnvloeding. Freedom wil klanten zo goed mogelijk helpen om zich hiertegen te verweren door aan te dringen op (Europees) beleid en door bij te dragen aan alternatieven.

Vrijheid van meningsuiting 

Voor Freedom is vrijheid van meningsuiting een groot goed. Iedere stem moet gehoord kunnen worden; het is een belangrijk fundament van de democratie. Voor Freedom is de Nederlandse wetgeving de maat voor wat klanten wel en niet kunnen publiceren. Freedom heeft geen inhoudelijk oordeel en zal bij een take-down verzoek altijd juridisch onderzoek doen naar de aard van de vermeende overtreding. Het is niet de taak van Freedom, noch van andere private partijen, om de vrijheid van meningsuiting verder te beperken dan op grond van de wet noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

Privacy 

Freedom heeft een sterk eigen privacybeleid, zowel intern als extern. Privacybescherming is een van de pijlers van de kwaliteit van de Freedom dienstverlening. Freedom vindt dat persoonsgegevens persoonlijk moeten blijven en garandeert dat via de Algemene Voorwaarden. Freedom stelt de persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij het noodzakelijk is voor de dienstverlening, het verplicht is op grond van de wet, of als de klant er vrijwillig en expliciet voor kiest. Freedom maakt gebruik van de diensten van andere bedrijven als ze zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Als een partij persoonsgegevens namens Freedom verwerkt, sluit Freedom een verwerkersovereenkomst af zodat de derde partij de gegevens alleen voor de afgesproken doelen mag verwerken. Soms zijn derde partijen zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Freedom gaat niet in zee met bedrijven die de persoonsgegevens van klanten verhandelen.

Open access

We maken ons hard voor reeële, transparante, cost-based tarieven voor de toegang op de infrastructuur van koper, glas, kabel en mobiel. De Nederlandse tarieven zijn veel te hoog als gevolg van gebrek aan concurrentie op de telecommarkt.

Open data en copyright

Freedom zet zich in voor zo breed mogelijke toegang door zoveel mogelijk mensen van kennis en informatie te voorzien, juist ook om tegenwicht te bieden aan desinformatie en nepnieuws. Freedom zet zich in voor verruiming van de uitzonderingen op het auteursrecht om kunstenaars, journalisten en onderwijzers in staat te stellen auteursrechtelijk beschermde werken vrijuit te mogen citeren, parodiëren, becommentariëren en te hergebruiken. Zeker als het gaat om kennis die grotendeels met publieke middelen is gefinancierd zouden de resultaten breed toegankelijk moeten zijn. Freedom steunt daarom initiatieven op het gebied van open data. 

Betrouwbaarheid van informatie en journalistiek

In de beginjaren van internet dachten veel mensen dat meer toegang tot meer soorten informatie ook betekende dat mensen kennis zouden willen nemen van allerlei nieuwe soorten informatie. Maar die voorspelling is maar half uitgekomen. Er is helaas ook een stormachtige opkomst van clickbait en nepnieuws, terwijl tegelijkertijd de lokale en nationale media grote moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Het gevaar dreigt dat mensen in een filterbubbel belanden waarin ze alleen nog geluiden horen van gelijkgezinden. Freedom zet zich in voor betrouwbare informatie en degelijke journalistiek. Dat doen we door maatschappelijke en politieke lobby, door deelname aan het publieke debat, door het voeren van rechtszaken en door het steunen van organisaties en individuen die deze standpunten onderstrepen. 

3. Cultuur 

Freedom kent een informele cultuur waarbinnen tolerantie en persoonlijke interesse worden aangemoedigd. Mensen communiceren direct en op een professionele manier. Freedom wil een organisatie zijn die een interessante en leuke invulling van het werk mogelijk maakt voor haar werknemers. Actief gebruik van collectieve intelligentie en creativiteit zowel binnen de organisatie als bij klanten en binnen de internetgemeenschap is noodzakelijk om de concurrenten voor te blijven. Freedom gelooft in debat. Werknemers overtuigen elkaar op basis van de kracht van argumenten en niet op basis van hiërarchie. 

Freedom is een bedrijf met een bijzondere en zelfstandige bedrijfscultuur. Deze cultuur gaat uit van een hoge professionaliteit van de medewerker, maar tegelijkertijd ook van een hoge mate van vrijheid. Door de bevlogenheid van haar medewerkers onderscheidt Freedom zich van veel andere bedrijven. De drive bij medewerkers is om de klanten van Freedom zeer hoge kwaliteit te leveren, technisch slimme en vernieuwende diensten neer te zetten en maatschappelijk een stevige positie in te nemen op het gebied van online vrijheid. Hiermee onderscheidt Freedom zich van andere providers. 

4. Klantrelaties

Freedom ziet haar klanten als leden. Freedom behandelt hen met respect en aandacht en neemt zoveel tijd als nodig om iemand helemaal te helpen. Dat betekent dat de helpdesk bemenst wordt door professionals die de tools en de kennis hebben om problemen echt op te kunnen lossen. Een helpdesk die niet uitbesteed kan worden aan een callcenter met scripts. We gebruiken geen persoonsgegevens om winst te maken, want ons verdienmodel is het verkopen van abonnementen. 

Freedom organiseert samen met Stichting Appeltaart jaarlijks een 'ledenvergadering' waarin klanten worden uitgenodigd om mee te praten over het gevoerde en te voeren maatschappelijk beleid.

De kernwaarden van Freedom zijn ook vertaald in de algemene voorwaarden en het privacy statement. Deze zijn integraal onderdeel van het corporate charter.