Wil je meekijk-vrij internet?

Algemene voorwaarden Freedom Internet B.V.

Artikel 1 Definities

 1.  In de voorwaarden worden de volgende woorden met een hoofdletter geschreven. Alle definities in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en andersom.
 2. Freedom: Freedom Internet BV en haar rechtsopvolgers of daaraan verbonden onderneming die de overeenkomst met Klanten aangaat en deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
 3. Klanten, Klant: Een ieder die op basis van een overeenkomst met Freedom producten en/of diensten van Freedom afneemt.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Freedom en haar Klanten.
 2. Alle aanbiedingen die Freedom doet, zijn vrijblijvend. Aan fouten in een aanbieding kunnen Klanten geen rechten ontlenen.
 3. Freedom kan deze algemene voorwaarden altijd aanpassen. Wijzigingen worden per e-mail aan klanten gestuurd en ze worden één maand na de verzending van de mededeling per e-mail van kracht. Als de aanpassing in het nadeel van klanten is, dan mogen Klanten de overeenkomst opzeggen, ook als de looptijd van de overeenkomst nog niet is afgelopen

Artikel 3 Diensten van Freedom

 1. Zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de overeenkomst verleent Freedom voor de toegang tot haar systemen en diensten aan Klanten een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de overeengekomen systemen voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.
 2. Het gebruiksrecht gaat in nadat de betaling door de Klant heeft plaatsgevonden en aan de overige verplichtingen die op Klant rusten is voldaan. 
 3. Freedom heeft het recht de diensten van derden in te zetten bij het nakomen van de overeenkomst met Klanten, zoals bijvoorbeeld registrars, internet service providers, hosting providers, betalingsproviders en datacenters. Als Freedom producten en diensten aan Klanten levert, zijn naast deze algemene voorwaarden ook de voorwaarden van die derden op de overeenkomst van toepassing, zoals bijvoorbeeld de registratievoorwaarden van domeinnamen bij SIDN.
 4. Freedom verzorgt in opdracht van de Klant de registratie van internetdomeinnamen op naam van de Klant. Klanten vrijwaren en houden Freedom schadeloos voor iedere vorm van aanspraken van derden die verband houden met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Klanten.

Artikel 4 Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat een klant een order indient en zodra Freedom deze order accepteert en aan Klant heeft bevestigd.
 2. Een klant mag zonder een reden op te geven een overeenkomst zonder kosten ontbinden tot 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Freedom mag in dat geval wel de kosten in rekening brengen die zij gemaakt heeft voor de levering van de dienst. Daaronder vallen bijvoorbeeld verzendkosten en registratiekosten van een domeinnaam.
 3. Freedom mag een aanbieding herroepen, ook nadat een klant een order heeft ingediend. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand: 
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar en gaat daarna automatisch over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 5. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan schriftelijk of via het opzegformulier op de website van Freedom.
 6. Na het einde van de overeenkomst kunnen Klanten geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen en kunnen accounts, domeinnamen en data vrijelijk door Freedom worden beëindigd, verwijderd en/of ontoegankelijk worden gemaakt

Artikel 5 Verplichtingen van Freedom

 1. Freedom werkt volgens drie beginselen:
  a. Voor Vrijheid – we staan voor een vrij en open internet. Dat doen we door ons in het maatschappelijk debat te mengen en actief op te komen voor de digitale burgerrechten. Niet alleen voor onze klanten, maar voor alle internetgebruikers.
  b. Voor Privacy – we combineren onze technische expertise met een ethische kijk op privacy. Daarom bieden wij innovatieve producten en diensten die je online leven beschermen en je privacy verbeteren.
  c. Voor Mensen – Tevreden klanten en blije medewerkers zijn de basis van een gezond bedrijf. Daarom staat bij ons het belang van onze klanten en medewerkers altijd voorop. Dat is maatschappelijk verantwoord en zuiver ondernemen.
 2. Freedom is verplicht te zorgen voor een aansluiting van de klant op de systemen van Freedom.
 3. Freedom draagt zorg voor uitstekende beveiliging van de systemen van Freedom en alle gegevens op die systemen.
 4. Freedom kan niet garanderen dat klanten altijd onbelemmerde toegang hebben tot haar systemen, maar Freedom is wel verplicht zich tot het uiterste in te spannen om te zorgen dat haar systemen onbelemmerd voor haar klanten beschikbaar zijn.
 5. Freedom heeft geen inzicht in het dataverkeer van Klanten en treedt slechts op als doorgeefluik. Freedom kijkt niet in e-mails, bestanden en/of internetverkeer van haar klanten en spant zich ervoor in dat anderen geen toegang hebben tot deze gegevens, tenzij Freedom verplicht is dat te doen vanwege een wet of een uitspraak van de rechter. 
 6. Freedom verwerkt persoonsgegeven zoals beschreven in de privacyverklaring op de website van Freedom.

Artikel 6 Domein Freedom.nl

De domeinnaam freedom.nl is geregistreerd door Bits of Freedom (BoF). BoF heeft het domein in gebruik gegeven aan Freedom Internet, op voorwaarde dat Freedom zich houdt aan de hierboven beschreven beginselen. BoF heeft het recht de domeinnaam terug te vorderen als Freedom zich niet aan de afspraken met BoF houdt. In dat geval zorgen Freedom en BoF ervoor dat de e-maildiensten op het domein freedom.nl worden overgedragen aan een andere partij. De klant kan in dit geval gebruik blijven maken van de e-maildiensten op freedom.nl volgens door BoF te stellen voorwaarden.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant

 1. De Klant is verplicht een juist e-mailadres en een juist mobiel telefoonnummer op te geven, dit is nodig om een nieuw wachtwoord te verstrekken als de Klant het wachtwoord kwijt is. Andere persoonsgegevens, zoals naam en adres zijn niet verplicht, zolang Freedom geen diensten biedt die op een specifiek adres worden geleverd.
 2. De Klant is verplicht wijzigingen in persoonlijke gegevens zo snel mogelijk door te geven aan Freedom.
 3. De Klant mag andere internetgebruikers niet hinderen en mag ze geen schade toebrengen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de klant de producten, diensten en systemen van Freedom niet mag gebruiken voor illegale activiteiten, geen spam of virussen mag sturen, en de accounts van anderen niet mag hacken.
 4. De Klant mag de systemen van Freedom niet hinderen of schaden, maar klanten mogen de systemen van Freedom wel hacken. Daarbij moet dan wel het responsible disclosure-beleid van Freedom worden gevolgd. De klant die er als eerste in slaagt toegang te verkrijgen op het gelijke niveau als een Freedom systeembeheerder, krijgt een appeltaart en wordt, als hij/zij dat wil, opgenomen in de Hackers Hall of Honor op de website van Freedom.
 5. Freedom heeft het recht om naar zijn eigen oordeel, als geconstateerd wordt dat er via (een account van) Klant inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden of een verplichting daaruit, het gebruik van de producten of diensten van Freedom buiten gebruik te stellen, informatie te verwijderen en/of Freedom’s verplichtingen op te schorten totdat aan alle op de Klanten rustende verplichtingen voldaan is.
 6. De Klant mag anderen gebruik laten maken van zijn/haar account, maar blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het account.
 7. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van backups. Freedom maakt deze backups niet voor Klanten en is daarvoor niet verantwoordelijk. Freedom kan op verzoek van Klanten de procedures uitleggen hoe Klanten zelf backups kunnen maken.
 8. Als Klanten door middel van de producten of diensten van Freedom persoonsgegevens verwerken, vrijwaart Klant Freedom van alle aansprakelijkheid, kosten of schade als het gevolg van aanspraken van derden (waaronder toezichthouders) die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens.
 9. Klanten vrijwaren en houden Freedom schadeloos van iedere vorm van aanspraken van derden die verband houden met (de inhoud van) het dataverkeer of informatie afkomstig van Klanten. 

Artikel 8 Persoonsgegevens

 1. Als Klanten zijn aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Freedom is aan te merken als ‘verwerker’ in de zin van de AVG, geldt dit artikel tussen partijen.
 2. Klant erkent dat de gegevensverwerking zoals opgedragen aan Freedom rechtmatig is en zich ervan te hebben vergewist dat Freedom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen biedt, die voor de verwerking noodzakelijk zijn. Klant vrijwaart Freedom van aanspraken die verband houden met dit vereiste.

Artikel 9 Vergoedingen en betaling

 1. Freedom zal voor de dienst vergoedingen in rekening brengen volgens de daarvoor door Freedom vastgestelde tarieven.
 2. Freedom factureert per jaar of per maand, afhankelijk van de optie die de klant gekozen heeft. 
 3. Freedom plaatst rekeningen op een afgeschermd gedeelte van de Freedom website en stuurt een e-mail naar het e-mailadres behorend bij het account van de klant wanneer een nieuwe factuur klaar staat.
 4. Bedragen die Freedom in rekening brengt zijn inclusief 21% BTW.
 5. De klant is verplicht rekeningen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen.
 6. Als de klant niet binnen de betalingstermijn betaalt, is hij/zij in verzuim, zonder dat daarvoor een nader aanmaning of ingebrekestelling voor hoeft te worden verzonden. Freedom stuurt in dat geval een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid alsnog binnen 14 dagen te betalen. 
 7. Als de klant in verzuim blijft, wordt het account en/of de domeinnaam van de klant ontoegankelijk gemaakt. Het account/de domeinnaam blijft in dit geval nog drie maanden beschikbaar zodat het weer toegankelijk gemaakt kan worden nadat de klant alsnog alle openstaande rekeningen heeft betaald. Na afloop van deze drie maanden wordt het account/de domeinnaam definitief verwijderd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Freedom is niet aansprakelijk voor schade van de klant, tenzij deze schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Freedom.
 2. Mocht aansprakelijkheid van Freedom worden aangenomen, is de aansprakelijkheid van Freedom beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de hoogte van de vergoedingen ontvangen van de Klant in het jaar waarin de schadetoebrengende gebeurtenis is voorgevallen.
 3. Aansprakelijkheid van Freedom voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, geleden verlies, schade veroorzaakt door producten of diensten van derden, schade door bedrijfsstagnatie of het gebrekkig verschaffen van informatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 Klachten

 1. Freedom zal zich altijd inspannen om klachten zo snel en zo goed mogelijk op te lossen.
 2. De klant moet klachten over de dienst tijdig en correct aan Freedom melden.
 3. Als de dienst door een storing meer dan 12 uur achtereen niet beschikbaar is geweest, dan heeft de klant recht op compensatie. De compensatie bedraagt een dertigste deel van de maandelijkse vergoeding, per 24 uur storing met een minimum van €1,00. De compensatie zal worden verrekend met de rekening van de eerstvolgende maand.
 4. Geschillen tussen de klant en Freedom kunnen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten.

Artikel 12 Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en ook op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost en niet aan de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten worden voorgelegd, worden geslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, zittingsplaats Amsterdam.